انواع تجهیزات اتاق فرار مانند قفل , ماسک , لباس کاستوم به خواست مشتری توسط تیم دارک ویژن فراهم میگردد.