مشاوره ساخت و اجرای اتاق فرار

گام اول

ایده پردازی و طرح سناریو اتاق فرار

گام دوم

طراحی نقشه و مپ کلی بازی نسبت به سناریو

گام سوم

پیدا کردن لوکیشن مناسب برای اجرای طرح

گام چهارم

طراحی معما و اکت نسبت به دکور و سناریو

گام پنجم

دیوارکشی و برق کاری نسبت به سناریو اکت و معما

گام ششم

جایگذاری دوربین ها و ساخت کنترل پنل برای گیم مستر

گام آخر

اجرای دکور و جایگذاری معماها نسبت به روند بازی