یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخش یک اتاق فرار اکت آن بازی است که با توجه به سناریو مربوط طراحی میشود

انواع اکت

روحی،جنی

اکتور بازی به صورت روح یا جن و در لحظه ظاهر شده و معمولا در این سبک اکتور بازی پلیر را تاچ(لمس) نمیکند.

زامبی

اکتور به شکل زامبی ظاهر شده و در صورت لمس شدن ممکن است از بازی حذف یا خارج شوید

اسلشری

اکتور بازی به صورت یک فرد کاملا واضح ظاهر شده که نقش خاصی در سناریو بازی دارد به طور مثال قاتل سریالی در این سبک اکتور میتواند پلیر را تاچ(لمس) کند.

تئاتری،تعاملی

اکتور به هر شکلی که میباشد برای پلیر نمایشی اجرا کرده و ممکن است با پلیر در ارتباط بوده و روند بازی وابسته به ارتباط آنها میشود

آموزش اکت

پس از طراحی اکت توسط گروه دارک ویژن تمامی اکت ها به صورت کامل و با رعایت نکات ایمنی و نحوه اجرای آن به اکتور ها آموزش داده می شود .