طراحی و اجرا معما متناسب با سناریو بازی

معما انواع مختلفی دارد که توضیحات بیشتر را میتوانید مشاهده کنید

انواع معما

معما دیداری

معماهایی که فقط با دیدن حل میشود نیاز به لمس کردن یا جابه جایی وسیله یا آیتم نیست

معما لمسی

معماهایی که دیده نمیشود و فقط با لمس کردن متوجه اعداد و حروف میشوید مانند خط بریل

معما حسی

معماهایی که با توجه به یکی از حواس پنجگانه قابل حل شدن است مانند چشیدن یا بو کردن

معما مکانیکی

معماهایی که با جابه جا کردن اشیاء یا کشیدن اهرم ظاهر یا حل میشوند

معما سریالی

معماهایی که مربوط به هم هستن و باید به ترتیب حل شوند تا روند بازی انجام شود

معما چالشی

معماهایی که برای حل شدن نیازمند انجام یک کار از سمت پلیر(player) میباشد

هر معما دارای درصد سختی میباشد که نسبت به خواست مجموعه دار قابل اجرا است